Sagt om boken

KARIN BODIN
Koncern-vd Polarbrödsgruppen

”Vi behöver ett nytt språk för att klara den industriella omställningen till hållbarhet. De kommande åren blir avgörande för mänskligheten. Vi behöver förstå att vi inte alls är oberoende utan ömsesidigt beroende av varandra och naturen. Där är symbiosbegreppet centralt, precis som cirkulär ekonomi, det regenerativa jordbruket och framförallt: resurseffektivitet. Meningsfulla, njutbara liv inom planetens gränser är det vi ska sträva mot. Läs den här boken för handfasta tips på hur du kan vara med och lyckas!”

ANDERS WIJKMAN
Ordförande Climate-KIC och hedersordförande Club of Rome

”Boken Symbios utmanar den konventionella synen på hur värden skapas i ekonomin. Genom att lära av naturen – och studera hur avfall och restprodukter kan utnyttjas som inputs i ett antal olika processer – kan effektiviteten i resursanvändningen ökas radikalt. Vidare kan mängder av ’avfallsproblem’ elimineras. I samhällets diskussion om resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har åtgärder i teknosfären dominerat. De finns även här men därtill lyfts rader av exempel från biosfären fram: från cirkulation av näringsämnen i samband med jordbruk och fiskodling till vattenrening och optimalt användande av biomassa från skogen. En regelrätt revolution är på gång där de gröna näringarna kan skapa nya värden samtidigt som miljöbelastningen reduceras. Vad väntar vi på?”

SOFIE ALLERT
Vd och grundare Swedish Algae Factory

”Som ett företag som praktiskt arbetar med industriell symbios ser vi hur vår samverkan med andra företag tydligt kan minska såväl vår miljöpåverkan som kostnader i produktionen. Att verka i symbios med andra och tillsammans skapa system som genererar fördelar för vår planet är tillfredställande på många plan. Trots alla fördelar är det fortfarande få företag som arbetar med symbioskonceptet för att reducera sin miljöpåverkan. Boken inspirerar till att komma igång, genom bra information och många exempel – och tar fram det roliga med att arbeta i symbios och hjälpa varandra att bli bättre.”